Warunki użytkowania


Ogólne Warunki Umów


DEFINICJE


BRANDSIT oznacza wszystkie nośniki informacyjne, portale internetowe i aplikacje prowadzone przez BRANDS STREAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jesionowa 41/06, 50-504 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000797718, NIP: 8992866237.

OWU oznacza niniejszy dokument oraz jego wszelkie załączniki.

CENNIK oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia umowy dostępny w BC (Baza wiedzy).

UŻYTKOWNIK oznacza pojedynczą osobę korzystającą z Brandsit Cloud, która jest uprawniona przez Partnera do zawierania umów w zakresie pozwalającym wypełnić zobowiązania niniejszej Umowy. 

ZESPÓŁ SPRZEDAŻY BRANDSIT oznacza jednostkę handlową uprawnioną do przyjmowania zleceń reklamowych.

PARTNER oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, która składa zlecenie reklamowe.

REKLAMA oznacza każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez zleceniodawcę.

FORMA REKLAMOWA oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji reklamy w serwisach.

ZLECENIE oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki zamówienia, stanowiące ofertę (art. 66 k.c.) Brandsit lub zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.) w zależności od okoliczności wskazanych w dalszej części OWU. Podpisanie dokumentu przez Partnera jest równoznaczne z przyjęciem oferty.

BC oznacza Brands Cloud - system obsługi Partnerów dostępne pod adresem https://brandsit.cloud.

EMISJA oznacza w zależności od zastosowanego modelu usługi:

  1. wyświetlenie formy reklamowej w serwisach lub w ich części w liczbie określonej w zleceniu reklamowym,
  2. podjęcie innych działań określonych w zleceniu reklamowym,
  3. utrzymywanie w określonej części serwisu formy reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym na realizację kampanii reklamowych,
  4. działanie mające na celu wywołanie działań użytkownika o określonej w zleceniu reklamowym liczbie i charakterze (kliknięcie lub określona akcja).

ZMIANA ZLECENIA REKLAMOWEGO oznacza zmianę ustalonych terminów, miejsc emisji form reklamowych, oraz innych ustaleń istotnych dla realizacji usług.

WER - Warunki Emisji Reklam oznacza Regulamin regulujący zasady przyjmowania, publikacji reklam, realizacji usług i warunki techniczne. 

ABONAMENT oznacza  model umowy na określoną ilość i zakres usług świadczonych przez Brandsit, które Partner może wykorzystać w przeciągu określonego czasu, a opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Umowa o świadczenie usług rozliczanych w Modelu Abonamentowym zawierana jest na czas określony, równy Okresowi Abonamentowemu.Usługa realizowana w sposób ciągły przez czas określony w Zleceniu reklamowym, w której określony jest zakres i ilość usług, lub zakres dotyczy wszystkich usług standardowych bez limitów ilościowych.

BARTER oznacza formę wzajemnej kompensaty świadczeń, w oparciu o umowy świadczenia usług rozliczanych na podstawie faktur VAT rozliczanych wzajemnie od kwot brutto.

SUBKONTO oznacza usługę rozliczaną fakturą VAT mającą na celu rozliczanie środków Partnera na poczet przyszłych Zamówień.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Brandsit nie ponosi odpowiedzialności za treść lub wygląd form reklamowych.

2.Z chwilą akceptacji Wyceny przez Użytkownika Partner jednocześnie potwierdza prawo do posługiwania się w formach reklamowych informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej, oraz że dostarczone formy reklamowe nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

3.Domy mediowe, agencje reklamowe oraz wszelacy inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu oraz na rzecz swoich klientów ponoszą solidarną odpowiedzialność z osobami/podmiotami reprezentowanymi wobec Brandsit za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zamówień.

4. Reklamodawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych Brandsit w związku z treścią lub formą form reklamowych (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich).

5. Decyzja o zawartości serwisów oraz ogólnym stylu prezentowanych form reklamowych spoczywa samodzielnie na Brandsit.

6. Wszystkie reklamy na serwisach Brandsit powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych serwisów i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym.

7. Reklamy w żaden sposób nie mogą naśladować ani symulować jakichkolwiek elementów serwisów.

8. Brandsit rezerwuje sobie prawo do oznaczania emitowanych Reklam określeniami: "reklama", "partner serwisu","promocja", “artykuł partnerski”, „partner materiału”, „partner publikacji”, “artykuł komercyjny”, “lokowanie produktu” etc. w każdym przypadku, który zespół sprzedaży Brandsit uzna to za uzasadnione.

9. Brandsit może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:
   1) odmówić emisji,
   2) wstrzymać emisję,
   3) żądać dokonania zmiany w dostarczonych formach reklamowych, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące form reklamowych,
   4) odmówić emisji lub wstrzymać emisję, jeżeli Brandsit nie otrzymał lub otrzymał z opóźnieniem płatności za dostęp do usług lub umowa oparta o Barter nie jest realizowana, lub jest realizowana w sposób naruszający ustalenia.

10. Wszelkie parametry techniczne form reklamowych znajdują się w WER i stanowią one integralną cześć Zamówienia.

11. Zespół sprzedaży Brandsit przyjmuje zaakceptowane Wyceny i/lub Zamówienia pod warunkiem, że zostały prawidłowo wypełnione,
zawierają podpis osoby upoważnionej do reprezentacji i pieczęć Partnera, a w przypadku, gdy Partner jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zawierają imię i nazwisko właściciela lub wspólników Partnera i/lub zostały zaakceptowane za pośrednictwem BC.

12. Zespół sprzedaży Brandsit rezerwuje sobie każdorazowe prawo do odmowy przyjęcia zaakceptowanej Wyceny i/lub Zamówienia.

13. Partner ma prawo umoważnienia dowolnego Użytkownika poprzez BC do akceptacji Zleceń, składania zapytań ofertowych i reprezentowania Partnera.

14. Partner ma prawo w dowolnym momencie upoważniać Użytkowników do akceptacji Zleceń, składania zapytań ofertowych i reprezentowania Partnera za pośrednictwem BC.

15. Partner ma prawo w dowolnym momencie i bez podania przyczyny anulować dostęp Użytkowników za pośrednictwem BC.

II. BRANDSIT CLOUD

1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez Brandsit na rzecz Partnera i Użytkownika niezbędne jest założenie przez Użytkownika konta w systemie informatycznym udostępnionym przez Brandsit.

2. Użytkownik, zakładając konto w BC, wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z PC. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w BC osobom trzecim. Brandsit nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia, przez Partnera lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, identyfikatora lub hasła. Brandsit zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w BC przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak również przed nieuprawnionym użyciem BC.

3. Użytkownik zakładając konto w BC otrzymuje możliwość dysponowania Subkontem poprzez dyspozycje wydane z poziomu BC. Subkonto wyłącznie wykorzystane może być do opłacenia Zamówień.

4. W przypadku naruszenia przez Partnera lub Użytkownika postanowień OWU lub Regulaminów, którymi Partner lub Użytkownik jest związany, Brandsit może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w BC.

5. Brandsit zastrzega sobie prawo usunięcia konta w BC, w którym przez okres 3 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

6. Założenie konta w BC dla Użytkownika przez Brandsit jest możliwe wyłącznie po przesłaniu drogą elektroniczną pisemnej dyspozycji.

III. DANE OSOBOWE

1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta w BC. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika nie są prawdziwe lub kompletne, Brandsit ma prawo usunąć konto w BC wraz z zamówionymi za jego pomocą usługami i wypowiedzieć wszystkie łączące ją z Partnerem i Użytkownikiem umowy dotyczące dostępu do usług w ramach konta Partnera.

Przed wypowiedzeniem umów Brandsit wezwie Użytkownika lub Partnera do poprawienia lub uzupełnienia danych, wysyłając stosowne wezwanie na adres poczty elektronicznej podany w BC i wyznaczając termin na dokonanie tych czynności nie krótszy niż 2 dni.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika i Partnera jest Brandsit.

3. Brandsit ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w BC jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Brak podania danych osobowych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usług.

4. Brandsit ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do włączenia płatności abonamentowej. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu aktywacji płatności abonamentowej jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak podania tych danych osobowych może uniemożliwić opłacenie usług Brandsit z wykorzystaniem mechanizmu płatności abonamentowej.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą BC oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Brandsit ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Użytkownika podmiotom opisanym w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://brandsit.cloud/clients/gdpr.

7. Przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. III.6 danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.

8. Klientowi przysługuje prawo do sprostowania jego danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

9. Klientowi przysługuje prawo do żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w następujących przypadkach:

   a)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   b)  Klient cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;

   c)  Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych;

   d)  Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Brandsit lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach gdy:

   a)  kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Brandsit na sprawdzenie prawidłowości tych danych;

   b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielono zgody na przetwarzanie danych w przypadku kiedy była ona niezbędna), a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   c)  Brandsit nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Partnerowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   d)  Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Brandsit są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

11. Jeżeli Użytkownik zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania, Brandsit nie będzie przetwarzać jego danych osobowych bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Użytkownik zostanie poinformowany przed uchyleniem ograniczenia.

12. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Brandsit nie będzie przetwarzać jego danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

13. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Brandsit, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Brandsit, jeżeli:

   a)  przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz

   b)  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

14. Użytkownik może żądać, aby, w przypadku, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, jego dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. W przypadku Użytkownika lub Partnera będącego osobą fizyczną Brandsit ma prawo przeprowadzić procedurę weryfikacji danych podanych przez takiego Użytkownika lub Partnera i zażądać dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika lub Partnera, w szczególności skanu odpowiedniego dokumentu. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, daty wydania i terminu ważności dokumentu. Użytkownika lub Partnera przed dostarczeniem ww. kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie. W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych, Brandsit według własnego wyboru albo dokona ograniczenia przetwarzania danych i usunie dane nadmiarowe albo po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika lub Partnera usunie dostarczoną kopię dokumentu.

18. Użytkownik lub Partner będący osobą fizyczną może wywiązać się z obowiązku określonego powyżej również poprzez:

   a)  przesłanie oświadczenia o prawdziwości danych, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

   b)  przesłanie oświadczenia o prawdziwości danych, podpisanego podpisem notarialnie poświadczonym.

19. W przypadku Użytkownika lub Partnera niebędącego osobą fiznyczną Brandsit ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych dokumentów poświadczających status prawny.

20. Wezwanie, o którym mowa w pkt. III.17 i III.19 Brandsit prześle Użytkownika lub Partnera na adres poczty elektronicznej podany w BC.

21. Użytkownik lub Partner na żądanie Brandsit ma obowiązek przedstawić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. III.17, III.18 i III.19 w ciągu dziesięciu dni od daty wezwania do przesłania kopii dokumentów.

22. Klient, akceptując OWU, oświadcza, że został poinformowany o prawach opisanych w pkt III.8 – III.16.

23. Prawa opisane w pkt III.8-III.16 przysługują również odpowiednio Partnerowi.

IV. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG I WARUNKI REALIZACJI

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Brandsit usług na rzecz Partnera, zgodnie z indywidualnymi zamówieniami oraz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej OWU.

2. Zamówienie - Każde indywidualne zamówienie usług Akceptowane przez Partnera.

3. Materiały reklamowe - Partner zobowiązuje się dostarczyć Brandsit wszystkie niezbędne materiały w terminie i formacie określonym przez Brandsit.

4. Jakość usług - Brandsit zobowiązuje się do świadczenia usług na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Partnerem.

5. Ograniczenia - Brandsit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli jego treść jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, polityką Brandsit lub może naruszać prawa osób trzecich.

6. Terminy realizacji - Jeżeli w indywidualnym zamówieniu nie określono inaczej, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Brandsit wszystkich niezbędnych materiałów reklamowych.

7. Prawa autorskie - Partner gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa do materiałów reklamowych dostarczonych Brandsit oraz że ich wykorzystanie w ramach realizacji zamówienia nie narusza praw osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, Partner zobowiązuje się do ich pokrycia oraz do zwolnienia Brandsit z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

8. Poufność - Obie strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy, które nie są informacjami publicznie dostępnymi.

V. ZAMÓWIENIE

1. Do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez zespół sprzedaży Brandsit Wycena stanowi wyłącznie ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

2. Zaakceptowana Wycena musi zostać doręczona zespołowi sprzedaży Brandsit (w formie elektronicznej posiadającej pieczęć oraz podpis Partnera) lub podpisana za pośrednictwem BC najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia Emisji usług.

3. Akceptacja Wyceny przez Użytkownika następuje poprzez przekazanie w formie papierowej i/lub elektronicznej Wyceny poprzez BC i jest równoznaczne z zamówieniem dostępu do usług.

4. Zaakceptowana Wycena, która zostanie doręczona później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia realizacji usług stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu przepisu art. 72 k.c.

5. Przeniesienie przez Partnera uprawnień wynikających z umowy może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu uprzedniej zgody zespołu sprzedaży Brandsit udzielonej w formie pisemnej.

VI. SUBKONTO PARTNERA

1. Środki zgromadzone na Subkoncie nie podlegają oprocentowaniu.

2. Partner lub Użytkownik ma prawo na żądanie otrzymać pisemne potwierdzenie stanu Subkonta.

3. Partner lub Użytkownik ma prawo pokrywać opłaty za usługi standardowe za pośrednictwem Subkonta.

4. Subkonto jest terminowe, a ważność środków zgromadzonych na Subkoncie określona jest w formie pisemnej.

5. Niewykorzystane środki z Subkonta przepadają po upływie terminu ważności.

VII. WSPÓŁPRACA W MODELU ABONAMENTOWYM

1. Zakres usług świadczonych w ramach Abonamentu jest ustalany indywidualnie z Partnerem lub Użytkownikiem.

2. Kwestie formalne regulowane są poprzez OWU i Regulamin Usług Abonamentowych dołączony do dokumentacji Abonamentowej.

VIII. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Brandsit gwarantuje Partnerowi prawo do anulowania lub zmiany Zamówienia na warunkach określonych w OWU.

2. Oświadczenie zmieniające Zamówienie powinno zostać dostarczone zespołowi sprzedaży Brandsit nie później, niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji usług i stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c., a Brandsit zastrzega, że przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.

3. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zamówienia, Partner może według własnego wyboru zrezygnować ze zmiany Zamówienia lub odstąpić od Zamówienia zgodnie z zasadami anulowania Zamówień.

4. Warunkiem skutecznego anulowania Zamówienia jest doręczenie zespołowi sprzedaży Brandsit w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zamówienia poprzez BC.

5. Za anulowanie Zamówienia uważa się również niedostarczenie lub dostarczenie kreacji form reklamowych niezgodnych z warunkami technicznymi określonymi w WER, co najmniej na 4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji usług.

6. W przypadkach określonych w pkt. 5 Partner ma obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości Zamówienia brutto.

7. Każde Zamówienie może być anulowane w całości:

   A) nie później niż na 14 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji usługi lub realizacji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej na rzecz Brandsit,

   B) później niż na 13 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia realizacji usługi lub realizacji z zastrzeżeniem prawa Brandsit do naliczenia kary umownej w wysokości:

    1. 25% wartości Zamówienia netto w przypadku rezygnacji w okresie między 13, a 8 dniem roboczym przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi,
    2. 50% wartości Zamówienia netto w przypadku rezygnacji w okresie między 7, a 4 dniem roboczym przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi,
    3. 100% wartości zlecenia reklamowego netto w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi.

8. W przypadku częściowego anulowania Zamówienia dokonanego przed rozpoczęciem realizacji usług ust. 7 pkt 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części Zamówienia.

9. Zwrot środków dla Partnera lub użytkownika następuje w przeciągu 3 dni roboczych na Subkonto Partnera. W przypadku gdy Partner nie posiada aktywnego Subkonta zostanie ono uruchomiane bezpłatnie. Środki zgromadzone na Subkoncie w ramach zwrotu lub reklamacji posiadają termin ważności wynoszący 6 miesięcy od momentu zwrotu.

IX. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W przypadku, gdy z winy Brandsit nie nastąpi realizacja usługi lub wystąpią w niej wady, Brandsit zobowiązuje się do powtórnej realizacji usługi w ustalonym z Partnerem terminie lub dokonania nowych ustaleń z Partnerem.

2. Partner traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad usług, jeżeli nie zawiadomi zespołu sprzedaży Brandsit o wadzie (i tym samym nie zgłosi reklamacji) w terminie 3 dni od daty przesłania podglądu, lub 7 dni od rozpoczęcia emisji lub opóźnia się z zapłatą faktur VAT.

3. Zespół sprzedaży Brandsit udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 24 godzin w dni robocze od daty jej otrzymania.

4. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z Zamówienia reklamowego Partnera.

5. Reklamacja składana jest poprzez przesłanie zgłoszenia z poziomu BC.

X. CENNIK USŁUG

1. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

2. Cennik rozróżnia usługi standardowe od niestandardowych.

3. Zespół sprzedaży Brandsit zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych usług w przypadku realizacji specyficznych lub niestandardowych zleceń.

4. Płatności za usługi świadczone przez Brandsit należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany na zamówieniu lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.

XI. ROZLICZENIA

1. Termin płatności, metody płatności i warunki oceny Partnera podlegają ocenie Partnera zgodnie z wewnętrznymi procedurami Brandsit.

2. Brandsit przesyła fakturę VAT po opłaceniu zamówienia drogą elektroniczną do Użytkownika maksymalnie do piętnastego dnia kolejnego miesiąca.

6. W przypadku braku płatności w terminie zespół sprzedaży Brandsit zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług, wstrzymania dostępu do usług oraz prawo do odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części, naliczenia na Partnera karę umowną do wysokości rabatu określonego w Zamówieniu lub w wysokości 25% wartości Zamówienia.

XII. SIŁA WYŻSZA

1. Brandsit nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Zamówień, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

  1. jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny

  2. aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych

  3. umów rządowych lub międzynarodowych

  4. strajków, lokautów lub innych działań protestacyjnych

  5. powodzi, pożarów lub eksplozji

  6. awarii sieci INTERNET lub jej części

  7. awarii sieci energetycznej

  8. awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji

  9. innych przejawów siły wyższej.

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia tego rodzaju Brandsit zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Partnera i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy realizacji usług.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia OWU są postanowieniami ogólnymi, a kwestie nimi regulowane mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.

2. Brandsit zastrzega sobie prawo zmian OWU oraz poszczególnych Regulaminów z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana przepisów prawa, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz Brandsit niezbędnych do świadczenia usług Brandsit, zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zmian cen energii elektrycznej, zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), zmiana cen sprzętu telekomunikacyjnego oraz komputerowego, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, usprawnienia w zakresie świadczonych usług oraz obsługi Partnera lub Użytkownika, zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Brandsit. Zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Brandsit, zmiana firmy jak również zmiany podyktowane zmianami prawa, które nie wpływają na zakres, jakość oraz sposób świadczenia usług, nie stanowią zmiany umowy. O zmianach Brandsit poinformuje Partnera oraz Użytkownika przez BC. Partner i Użytkownik ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w terminie 7 dni od chwili poinformowania przez Brandsit o zmianach.

3. Partner lub Użytkownik powinien sporządzić oświadczenie, o którym mowa w pkt. XIII.2, w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez złożenie oświadczenia z podpisem własnoręcznym lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

4. Zmiany, o których mowa w pkt. XIII. 2. wchodzą w życie po bezskutecznym upływie terminu na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

5. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. XIII.2, Brandsit dokona zwrotu opłat uiszczonych przez Partnera lub Użytkownika, proporcjonalnie do niewykorzystanych przez Partnera lub Użytkownika świadczeń.

6. W stosunkach między Brandsit a Partnerem lub Użytkownikiem zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa materialnego Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Partnerem lub Użytkownikiem a Brandsit, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Brandsit.

8. Językiem właściwym dla prowadzenia i rozstrzygania sporów, o których mowa w pkt. XIII.7 powyżej i rozstrzyganych przez sądy polskie, będzie język polski.

9. W sprawach nieuregulowanych w OWU i Regulaminach stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a postanowienia OWU oraz Regulaminów nie wyłączają zastosowania przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.

10. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień OWU lub Regulaminów jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie jednoznacznie, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa pomiędzy Brandsit a Partnerem nie zostałaby zawarta.

11. OWU z dnia 01.09.2023